VVM

 

Hvem er vi? Vedtægter Referatet fra stiftende generalforsamlingen
    Referat fra Generalforsamlingen 2016
Optagelse som medlem af SPOR-Jylland   Referat fra Generalforsamlingen 2017

Vedtægter for SPOR Jylland
Visionær linjeføring AF TOGFONDEN.DK i Jylland

Vedtægter for

Foreningen SPOR Jylland

§ 1                      NAVN

Stk. 1. Foreningens navn er SPOR Jylland – visionær linjeføring af Timemodellen gennem Jylland. SPOR står for Smart Passagertransport Og Ruter.

Foreningen har hjemsted i 8355 Solbjerg, Aarhus Kommune.

 

§ 2                      FORMÅL

Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for, at Timemodellens gennemførelse sker med fokus på befolkningens reelle behov i Jylland, og at de nye linjeføringer skal have et visionært og fremsynet blik på den samlede togtrafik og passagergrundlag i Danmark.

 

Stk. 2. Foreningen har følgende hovedopgaver:

·         Arbejder for at påvirke politikerne i Aarhus kommune, omegnskommuner samt Folketinget, for at sikre, at foreningens holdninger, meninger og forslag bliver hørt og positivt imødekommet.

·         Arbejde for, at debatten kommer til at handle om at være visionær i forhold til planlægningen af Timemodellen i Jylland.

·         Konkret at arbejde på at afdække alle problemstillinger og udfordringer omkring linjeføring gennem Aarhus syd og omegn med speciel fokus på området i og omkring Solbjerg.

 

§ 3                      MEDLEMSKAB

Stk. 1. Foreningen er åben for alle myndige personer mod betaling af kontigent. Foreningen optager dog kun medlemmer, der ønsker at bidrage til det overordnede foreningsformål og foreningens hovedopgaver. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens formål og interesser. Medlemmet skal have skriftlig begrundelse for eksklusionen og mulighed for at svare inden for 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen.

 

§ 4                      KONTIGENT

Kontingentets størrelse for det kommende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der betales forud for et år ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar. Manglende betaling af kontingent sidestilles med udmelding.

 

§ 5                      GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i april måned hvert år og indkaldes med 4 ugers varsel ved meddelelse til medlemmerne pr. mail.

 

Stk. 3. Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal sendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senere indkomne forslag kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen. En eventuel revideret dagsorden udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

                             1. Valg af dirigent

                             2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

                             3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

                             4. Forslag fra bestyrelsen

                             5. Forslag fra medlemmerne

                             6. Fastsættelse af kontingent

                             7. Valg af bestyrelse

                             8. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter

                             9. Valg af 1 revisor

                             10. Eventuelt

 

                            Stk. 5. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance overfor foreningen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

                           

Stk. 6. Afgørelserne på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

 

§ 6                      EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen og skal, hvis 3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/5 af medlemmerne forlanger det, indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

 

Stk.2. Indkaldelse sker efter reglerne i § 5. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

 

§ 7                      REGNSKABSÅR

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 8                      BESTYRELSE

Stk. 1. Foreningsbestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen dog således, at 2-3 er på valg første år og 3-4 er på valg andet år og så fremdeles, første gang ved lodtrækning.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og udpeger en kasserer.

                           

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to.                       

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan frit vælge og nedsætte arbejdsudvalg til forekommende opgaver, dog skal mindst ét af medlemmerne i sådanne udvalg være medlem af bestyrelsen. Arbejdsudvalgene arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

 

§ 9                      TEGNINGSREGLER

                            Formanden og kassereren tegner foreningen udadtil økonomisk. Ved større indkøb orienteres bestyrelsen forlods. Foreningen kan ikke optage lån.

 

§ 10                    HÆFTELSE OG ANSVAR

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig eller solidarisk hæftelse.

                            

§ 11                     ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING AF FORENINGEN

Stk. 1. Ændringer af vedtægter og opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 25 % af medlemmerne er til stede, og 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen eller opløsningen. Er der ikke mødt 25 % af medlemmerne, indkaldes der inden en måned til ekstraordinær generalforsamling, hvorefter ændringen eller opløsningen kan vedtages med simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

 

                            Stk. 2. Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 30. april 2015